SPRAWDZIAN 2012 uczniowie

INFORMACJA O SPRAWDZIANIE 2013
INFORMACJA O SPRAWDZIANIE 2012
INFORMACJA O SPRAWDZIANIE 2011
INFORMACJA O SPRAWDZIANIE 2010
INFORMACJA O SPRAWDZIANIE 2009wyniki
SPRAWDZIAN - O CZYM WARTO WIEDZIEĆ
 • Termin sprawdzianu: wyznacza Dyrektor CKE
 • Zbiórka w szkole: zwykle o godz. 815
 • Wejście i zajęcie wskazanego miejsca na sali: od 830
 • Podczas wejścia do sali uczeń odbiera karteczkę z imieniem i nazwiskiem, kodem ucznia, numerem PESEL
 • Uczeń nie wnosi na salę urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefon komórkowy)
 • Uczeń posiada wyłącznie niezbędne przybory: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz
 • Sprawdzian rozpoczyna się o godzinie 900 od rozdania zestawów egzaminacyjnych
 • Po otrzymaniu zestawu uczeń:
  - zapoznaje się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego
  - sprawdza, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego sprawdzian, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu sprawdzianu/egzaminu
  - zapisuje swój indywidualny kod i numer PESEL w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego; uczniów korzystających z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz uczniów z dysleksją wyręczają w kodowaniu członkowie zespołu nadzorującego
 • Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań
 • Uczeń rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem)
 • W czasie trwania sprawdzianu uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności:
  a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji moŜe opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej),
  b) nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,
  c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
  d) nie wypowiada uwag i komentarzy,
  e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
  f) nie korzysta z żadnych środków łączności.
 • Uczeń, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój zestaw egzaminacyjny. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym
 • Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego